Vedtekter

VEDTEKTER FOR FAUSKE BÅTFORENING

 • NAVN OG FORMÅL 
 • 1

Foreningens navn er FAUSKE BÅTFORENING. Foreningens er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Nordland. Foreningens hjemsted er i Fauske kommune.

 • 2

Foreningens formål formål er å fremme det individuelle og samlede båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmenheten, herunder å

 • Tilby medlemmene en sikker båtplass, slipsetting og opplagsplass.
 • Tilby båtutsett for medlemmer og allmenheten.
 • Virke for utbredelse av fritidsbåtliver som rekreasjon og kystkultur.
 • Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern.
 • Samarbeide med andre private organisasjoner og offentlige myndigheter til fremme av båtfolkets interesser.

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til framtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening tilknyttet KNBF og registrert i Frivillighetsregisteret.

 • MEDLEMSKAP
 • 3

Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål.  Skjema med personopplysninger, informasjon om eventuell ønske om båtplass og båt må være utfylt ved innmelding. Medlemskapet gjelder fra innbetaling av kontingent. Utmeldelse må skje skriftlig til styret.

 • 4

Styret kan ekskludere medlemmer som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standard eller flagg, eller pr. 31. mai ikke har betalt kontingent.

Medlem som ekskluderes, skal informeres skriftlig om vedtaket og konsekvenser for eventuell båtplass mv.

Styrets vedtak om eksklusjon kan ankes til årsmøtet.  Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

 • 5

Medlemmer eller andre som har ytt en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling av styret innvoteres som æresmedlemmer av årsmøtet.

 1. REGISTRERING/FORSIKRING
 • 6

Alle registreringspliktige båter skal være forskriftsmessig registrert og merket. Alle båter skal være ansvarsforsikret.

 1. BÅTPLASSER
 • 7

Det kreves medlemskap for å leie båtplass og for å stå på venteliste for båtplass.

For å leie båtplass betales innskudd og havneleie etter priser fastsatt av årsmøtet.

Båtplasser omsettes kun gjennom foreningen, privat omsetning av båtplasser aksepteres ikke.

Unntak: Båtplasser kan fritt overdras til slektninger i rett opp- eller nedadstigende linje.

Alle overdragelser skal meldes skriftlig til styret.

 • 8

Privat framleie av båtplass aksepteres ikke. Den som ønsker å leie ut sin båtplass skal melde dette til styret. All framleie av båtplasser skal administreres av båtforeningen fra første dag.

Krav om dugnadsinnsats gjelder fortsatt for den som leier ut sin båtplass.

Den som leier ut sin båtplass skal ha refundert havneleie for utleieperioden.

Utleier skal primært også låne ut sin egen nøkkel. Dersom dette ikke er mulig kan foreningen låne ut nøkkel mot depositum.

Avgift for framleie og utleie av foreningens ledige båtplasser fastsettes av årsmøtet.

 • 9

Båtplasser som ikke benyttes over en lengre periode kan i samråd med eier disponeres av foreningen ved behov. Foreningen er da ansvarlig for eventuell skade på plassen.

 1. AVGIFTER
 • 10

Medlemmene betaler kontingent som fastsatt av årsmøtet. Kontingenten kreves inn etter at årsmøtet er avholdt og purres skriftlig kun en gang.

Innmelding etter 1. juli medfører halv medlemskontingent. Medlemskontingenten refunderes ikke ved utmelding.

 • 11

Æresmedlemmer betaler halv kontingent. Medlemmer med mer enn 10 års medlemskap og som er fylt 70 år betaler halv kontingent.

 • 12

Innskudd, havneavgift, opplagsavgift, frikjøp dugnad, priser for slipsetting mv. fastsettes av årsmøtet.

Medlemmene pålegges dugnad på til sammen 10 timer som må være registrert innen 30. oktober. Avgift for frikjøp av dugnad fastsettes av årsmøtet.

 • 13

Oppsigelse av båtplass skal meldes skriftlig til foreningen.

Innskudd for båtplass skal tilbakebetales i kronologisk rekkefølge. Oppgjør forutsetter at båtforeningen har økonomi til det og som hovedregel skal oppgjør skje i forbindelse med salg av samme eller annen båtplass. Innskuddet utbetales ikke før nøkler til båthavna er levert inn. Tapte nøkler avregnes mot depositum fastsatt av årsmøtet. Eventuelle utestående fordringer avregnes mot innskuddet for båtplass.

Hvis plassen ikke er leid ut igjen ved utgangen av oppsigelsesåret, skal det ikke kreves ny bryggeleie.

 1. FORENINGENS ORGANER
 • 14

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Medlemmene innkalles med 2 ukers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsordenen. Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Stemmerett har medlemmer med minst en måneds medlemskap og som har betalt kontingent og avgifter. Årsmøtet er beslutningsdyktig med fremmøtte medlemmer når det er innkalt i henhold til vedtektene.

Årsmøtet skal behandle:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Kontingent og avgifter
 • Innkomne saker, herunder vedtektsendringer, etter innstilling fra styret
 • Planer fremover
 • Budsjett
 • Valg av styre bestående av:
  • Formann
  • Nestformann
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Formann i Havnekomiteen
  • Ett styremedlem
  • En varamann
 • Videre:
  • 1 Revisor
  • Medlemmer i faste komiteer
  • Øvrige verv i foreningen som styret foreslår
  • Utsending til KNBF’s landsmøte og distriktsrådsmøte
  • Valgkomite bestående av leder og 2 medlemmerVed valg anbefales som hovedregel to års funksjonstid i faste verv. Ny valgkomite foreslåes av styret. For denne komiteen anbefales et års funksjonstid, men at de to med kortest funksjonstid gjenvelges og en ny velges. Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg blant kandidatene med likt antall stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekking.Vedtak i andre saker enn vedtektsendringer gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.§15 Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver med mindre disse velges på årsmøtet. Følgende faste komiteer sorterer under styret:Komiteene skal innen utgangen av året sende årsrapport til styret som tar rapporten med i sin årsberetning.§17Utføre de oppdrag som pålegges av styret eller årsmøtet. Komiteen må ha styrets godkjenning på avtaler som medfører økonomiske utlegg, eller arbeid som ikke er pålagt. Det forutsettes at formannen holder styret oppdatert gjennom sin deltakelse på styremøtene.
  • Komiteen skal påse at havnereglementet følges.
  • Nødvendig kontakt/assistanse av eksterne organer tas i den utstrekning det er nødvendig, for å løse oppgavene.
  • Havnekomiteen har følgende ansvar og myndighet:
  • Havnekomiteen, bestående av havnesjef, bryggeformann for hver flytebrygge, tilsynsmann for klubbhus og landbasert anlegg + 4 medlemmer. (Til sammen 8 medlemmer.)
  • §16
  • Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og er beslutningsdyktig når formann evt. nestformann og to styremedlemmer er til stede. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Formannen og et styremedlem forplikter i felleskap med sin underskrift foreningen like ovenfor tredjemann.
 1. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
 • 18

Styret kan når det finner det nødvendig eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Møtet innkalles med 14 dagers varsel med angivelse av hvilke saker som skal behandles.

 1. DIVERSE
 • 19

Foreningens slippvogn kjøres kun av kyndig personell. Foreningen dekker ikke skade i forbindelse med oppsetting, utsetting eller lagring på slippvogn. Før bruk av slippen skriver båteier under på at denne brukes på eget ansvar.

Det forutsettes at eier har kaskoforsikring som dekker eventuell skade eller at bruk av slippvogn gjøres på eget ansvar.

Medlemmer med båtplass prioriteres ved slipoppsett.

 • 20

Det enkelte medlem er kollektivt ansvarlig for å delta i alle arbeider som styret eller en av de faste komiteene mener er nødvendig. Den enkelte er videre ansvarlig for opprydding etter seg.

 • 21

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret. Vedtak må fattes med 2/3 flertall og kun hvis endringsforslaget har vært referert på utsendt saksliste.

 • 22

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtak om oppløsning må ha 2/3 dels flertall. Reversering av vedtak om oppløsning krever kun simpelt flertall.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, herunder den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuelle eller villige mottakere, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

 • 23

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.

Endret på årsmøte 28. februar 2017.

Styret FBF