HAVNEREGLEMENT FOR FAUSKE BÅTFORENING

 

 

Foreningen har et antall båtplasser av varierende størrelse til disposisjon.  Kun medlemmer kan disponere disse båtplassene.  Medlemmer med båtplass skal mot depositum få utlevert nøkler til alle fasiliteter i båthavna. Ved oppsigelse av båtplassen tilbakeleveres utleverte nøkler.

Fra og med sesongen 2017 settes maksimal båtstørrelse i havna til 36 fot.  Vedtaket gis ikke tilbakevirkende kraft.  Båter over 36 for kan ikke fortøyes i anlegget i perioden 1. november til 1. april.

Båter over 36 fot skal ikke belastes for opplagsavgift.

Havnekomiteen anviser plass og kan i samarbeid med de som benytter plassen foreta omplassering ved behov.  Oppslag med oversikt over båtplasser henges opp i bryggehusene.

Når båtene settes på land har båteierne ansvaret for at fortøyningene blir fjernet fra anlegget, alternativt festet slik at de ikke henger ned i sjøen, eller ligger utover brygga.

På grunn av utriggernes beskaffenhet er det viktigst at alle utriggere for brygge B og C samt de lengste utriggerne på utsiden av brygge A blir sikret.

Båteierne er ansvarlig for at ytterenden av utriggerne blir holdt sammen med tau av minimum 18 mm tykkelse når båten tas på land eller ved lengre tids fravær fra havna.

Sikringstauet tilhører hver enkelt båtplass. Utstyr for å lage sikringstau fås av båtforeningen når dette mangler. Tau på enden av fortøyningsbommen skal aldri løsnes. Når tauet ikke er i bruk skal det være festet ytterst og innerst på fortøyningsbommen.

Manglende sikring av uteliggere innen 2 uker etter at båten er tatt på land om høsten eller ved fravær fra havna ut over 3 uker i sommersesongen blir belastet med avgift fastsatt av årsmøtet.

Båtene skal være skikkelig fortøyd og om nødvendig utstyrt med fendere. Festetampene for båtene i flytebryggen skal være fjærende. Ingen båter skal være slik fortøyd at de skader eller medfører ulempe for andre båter, brygge, leidere eller annet utstyr i havnen. Skader av nevnte art medfører erstatningsansvar.  Enhver skade påført brygge eller annen manns båt skal straks meldes til Havnekomiteen.

Alle registreringspliktige båter skal være forskriftsmessig registrert og merket. Alle båter skal være ansvarsforsikret. Båteierne er selv ansvarlig for sine båter, også under slipsetting og vinteropplag.

Båteiere som ønsker vinteropplag i havneområdet må i god tid informere Havnekomiteen. Plass vil da bli anvist. Komiteen vil bestille høvelig bil for ilandføring av båtene, men båteierne må selv betale for ilandføringen. De som ikke kan delta på angjeldende dag, må organisere ilandføringen selv. Ved utsetting om våren gjelder samme prosedyre.

Medlemmer uten båtplass kan få vinteropplag i havneområdet dersom det finnes ledig plass.

Opplagsavgift for medlemmer uten båtplass bestemmes av årsmøtet.

Det enkelte medlem er ansvarlig for orden og renhold i båthavna. Etter sjøsetting skal opplagsplassen ryddes. Lagring av hengere, vogner og annet opplagsutstyr skjer etter anvisning og avtale med styret eller den styret bemyndiger til dette.

Følgende service skal være tilgjengelig i havneområdet:

 

Vannposter med slanger på flytebryggene og ved lysstolpen på land.

Strøm på brygger og i bryggehus.

Diesel fra betjent pumpe.

Søppelcontainer.

Det er strengt forbudt å tømme, pumpe olje eller annen forurensning i havneområdet.

Søppelcontaineren kan brukes til vanlig båtavfall, men olje og batterier må den enkelte selv bringe til kommunens avfallsplass. (Enkeltpersoner kan levere slikt avfall vederlagsfritt, mens båtforeningen må betale avgift.)

Medlemmene skal bidra til å holde ro og orden i havneområdet.  Alle medlemmer må opptre hensynsfullt.

Ved inn og utkjøring skal det kjøres med sakte fart og utvises stor forsiktighet.

Parkering av biler skal skje på parkeringsplassen.  Parkering på og ved innkjøring til moloen må ikke forekomme.

Alle medlemmer av båtforeningen må rette seg etter foreningens regelverk.  Medlemmer som ikke retter seg etter foreningens regelverk eller vanlige regler for opptreden til sjøs (sjøveisreglene), tildeles en advarsel. Dersom forholdet ikke bedrer seg kan vedkommende bli utvist.

Havnekomiteen skal påse at havnereglementet følges. Tvister mellom foreningens medlemmer som, ikke løses av Havnekomiteen forelegges foreningens styre for avgjørelse. Styrets avgjørelse kan ankes til årsmøtet.

Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

Forandringer i Havnereglementet kan kun foretas av årsmøte.

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret.  Vedtak må fattes med 2/3 flertall og kun hvis endringsforslaget har vært referert på utsendt saksliste.
Godkjent på årsmøtet 20. november 1997.

Endret på årsmøtet 31. januar 2006.

Endret på årsmøtet 25. januar 2007.

Endret på årsmøtet 27. januar 2009.

Endret på årsmøtet 25. februar 2015.

Endret på årsmøtet 28. februar 2017.